AbahAja

UserForm edit

FirstName abah
LastName aja
OrganisationName Gadai BPKB Mobil
OrganisationURL http://abahaja.com/gadai-bpkb-pinjaman-dana-tunai-jaminan-bpkb/
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage http://abahaja.com
Comment Pinjaman Dana Tunai Syarat Kredit Pinjaman Bhd: Usaha yang anda miliki sudah berjalan 1 tahun, menyerahkan KTP dan KK, Menyerahkan Dokumen yang Sah iaitu BPKB Motor yang Asli dan Fotocopy STNK Motor tersebut.

Pinjaman GADAI BPKB MOBIL yang boleh anda ajukan adalah 3 juta hingga 200 juta, dengan jangka waktu 12, 18, 24 dan 36 bulan dan suku bunga pinjaman flat atau tetap sebanyak 1% per bulan. Anda masih boleh menggunakan basikal Motor untuk operasi usaha, kerana yang dijadikan jaminan hanya BPKB asli.

Pinjaman Gadai BPKB

Merupakan salah satu produk pinjaman pegadaian BPKB Mobil Jakarta yang menggunakan prinsip syariah, namun Sistem peminjamannya hampir sama dengan Gadai Konvensional / KCA, tetapi terdapat perbezaan dalam proses penetapan sewa modal. Pelanggan boleh memohon pinjaman maksimum 200 juta.

Dalam Gadai BPKB Kendaraan Mobil kos pentadbiran dibayar di muka, pada masa akad baru atau akad pembaharuan. Jumlahnya mula Rp2 ribu hingga Rp100 ribu, Dikenakan tarif ijaroh antara Rp80 - Rp90 per 10 hari penyimpanan, untuk setiap kelipatan 10 ribu dari taksiran barang yang dijaminkan.
Topic revision: r2 - 11 May 2017 - 00:24:50 - AbahAja
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback